داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 20ml دسته N01BB01

طریقه مصرف دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 20ml محدودیت های مصرفی Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 20ml نام دارو (Drug Name): Bupivacai..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 10ml دسته N01BB01

طریقه مصرف دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 10ml محدودیت های مصرفی Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 10ml نام دارو (Drug Name): Bupivacai..

ادامه مطلب