داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو propofol   10 mg/ml, 100ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   10 mg/ml, 100ml محدودیت های مصرفی propofol   10 mg/ml, 100ml نام دارو (Drug Name): propofol   10 mg/ml, 100ml N01AX10 شکل دارويي(Dosag..

ادامه مطلب

مشخصات دارو propofol   10 mg/ml, 50ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   10 mg/ml, 50ml محدودیت های مصرفی propofol   10 mg/ml, 50ml نام دارو (Drug Name): propofol   10 mg/ml, 50ml N01AX10 شکل دارويي(Dosage..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Propofol   10 mg/ml, 20ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو Propofol   10 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Propofol   10 mg/ml, 20ml نام دارو (Drug Name): Propofol   10 mg/ml, 20ml N01AX10 شکل دارويي(Dosage..

ادامه مطلب