مشخصات دارو Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg دسته J05AF07

طریقه مصرف دارو Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg محدودیت های مصرفی Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg

نام دارو (Drug Name): Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg J05AF07

شکل دارويي(Dosage Form) : Tablet
راه مصرف(Route of Admin) : Oral
دسته دارو(ATC Code) : J05AF07
توضيحات(Description) : 254 mg Tenofovir disoproxil
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :