داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Imipenem /Cilastatin   500/500 mg دسته J01DH51

طریقه مصرف دارو Imipenem /Cilastatin   500/500 mg محدودیت های مصرفی Imipenem /Cilastatin   500/500 mg نام دارو (Drug Name): Imipenem /Cilastatin   50..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Imipenem /Cilastatin   250/250 mg دسته J01DH51

طریقه مصرف دارو Imipenem /Cilastatin   250/250 mg محدودیت های مصرفی Imipenem /Cilastatin   250/250 mg نام دارو (Drug Name): Imipenem /Cilastatin   25..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Icodextrin 7.5g/100 ml دسته B05DA

طریقه مصرف دارو Icodextrin 7.5g/100 ml محدودیت های مصرفی Icodextrin 7.5g/100 ml نام دارو (Drug Name): Icodextrin 7.5g/100 ml B05DA شکل دارويي(Dosa..

ادامه مطلب