مشخصات دارو Imipenem /Cilastatin   500/500 mg دسته J01DH51

طریقه مصرف دارو Imipenem /Cilastatin   500/500 mg محدودیت های مصرفی Imipenem /Cilastatin   500/500 mg

نام دارو (Drug Name): Imipenem /Cilastatin   500/500 mg J01DH51

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DH51
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Imipenem /Cilastatin   250/250 mg دسته J01DH51

طریقه مصرف دارو Imipenem /Cilastatin   250/250 mg محدودیت های مصرفی Imipenem /Cilastatin   250/250 mg

نام دارو (Drug Name): Imipenem /Cilastatin   250/250 mg J01DH51

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DH51
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Icodextrin 7.5g/100 ml دسته B05DA

طریقه مصرف دارو Icodextrin 7.5g/100 ml محدودیت های مصرفی Icodextrin 7.5g/100 ml

نام دارو (Drug Name): Icodextrin 7.5g/100 ml B05DA

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAPERITONEAL
دسته دارو(ATC Code) : B05DA
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : دسترسی خاص مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار گیرد
تاریخ(Date) : 1390/03/07