مشخصات دارو Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/ml, 1ml دسته N07AA01

طریقه مصرف دارو Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/ml, 1ml N07AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N07AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Nevirapine 200 mg دسته J05AG01

طریقه مصرف دارو Nevirapine 200 mg محدودیت های مصرفی Nevirapine 200 mg

نام دارو (Drug Name): Nevirapine 200 mg J05AG01

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AG01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :