مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml M03AC11

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC11
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml

نام دارو (Drug Name): Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml M03AC11

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC11
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 5ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 5ml M03AC11

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC11
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)   5 mg/ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)   5 mg/ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)   5 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Cisatracurium (As Besylate)   5 mg/ml M03AC11

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC11
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :