داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Cisat..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 2.5ml نام دارو (Drug Name): Cisa..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 5ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)   2 mg/ml, 5ml نام دارو (Drug Name): Cisatracuri..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)   5 mg/ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)   5 mg/ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)   5 mg/ml نام دارو (Drug Name): Cisatracurium (As ..

ادامه مطلب