داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ethambutol/Isoniazid/Rifampin دسته J04AM06

طریقه مصرف دارو Ethambutol/Isoniazid/Rifampin محدودیت های مصرفی Ethambutol/Isoniazid/Rifampin نام دارو (Drug Name): Ethambutol/Isoniazid/Rifamp..

ادامه مطلب