مشخصات دارو Etomidate   2 mg/ml, 10ml دسته N01AX07

طریقه مصرف دارو Etomidate   2 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Etomidate   2 mg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Etomidate   2 mg/ml, 10ml N01AX07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml N01AH01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 1ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 1ml N01AH01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml N01AH01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :