داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Etomidate   2 mg/ml, 10ml دسته N01AX07

طریقه مصرف دارو Etomidate   2 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Etomidate   2 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Etomidate   2 mg/ml, 10ml N01AX07 شکل دارويي(Dosage ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Fentanyle  (A..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 1ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Fentanyl (As Citrate)..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml نام دارو (Drug Name): Fentanyl (As Citrate)..

ادامه مطلب