داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA01 مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 %

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : {Isoleucine (0.77-13.80)mg+leucine (1.10-15.76)mg+methionine (0.40-8.80)mg+phenylalanine (0.75-8.80)mg+threonine (0.50-9.00)mg+tryptophane (0.23-3.00)mg+ valine (0.75-12.40)mg+ arginine (0.93-20.00)mg+ histidine (0.65-9.80)mg+ alanine (0.846-82.00)mg+ taurine (0.12-2.00)mg+proline (1.15-17.00)mg+ serine (0.60-14.10)mg+ tyrosine (0.05-10.16)mg+ cysteine (0.074-2.00)mg+ asparagine (0.32-4.09)mg+ asparatic acid (0.65-10.50)mg+ glycine (0.31-19.20)mg+ glutamic acid (1.14-11.07)mg+ Lysine hydrochloride (1.08-15.75)mg+ Lysine acetate (3.34-9.31)mg+ornithine (0.63-3.75)mg +glutamine (1.20-22.08)mg +N-acetylcycteine 1.40 mg}/ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/8/24

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz