داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA01 مشخصات دارو Aminoacid 10 % /Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % /Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % /Electrolyte

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % /Electrolyte B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : {Isoleucine (0.77-13.80)mg+leucine (1.10-15.76)mg+Methionine (0.40-8.80)mg+Phenylalanine (0.75-8.80)mg+Threonine (0.50-9.00)mg+Tryptophane (0.23-3.00)mg+ Valine (0.75-12.40)mg+ Arginine (0.93-20.00)mg+ Histidine (0.65-9.80)mg+ Alanine (0.846-82.00)mg+ Taurine (0.12-2.00)mg+Proline (1.15-17.00)mg+ Serine (0.60-14.10)mg+ Tyrosine (0.05-10.16)mg+ Cysteine (0.074-2.00)mg+ Asparagine (0.32-4.09)mg+ Asparatic acid (0.65-10.50)mg+ Glycine (0.31-19.20)mg+ Glutamic acid (1.14-11.07)mg+ Lysine hydrochloride (1.08-15.75)mg+ Lysine acetate (3.34-9.31)mg+Ornithine (0.63-3.75)mg +Glutamine (1.20-22.08)mg +Acetylcysteine 0.68 mg+N-Acetyltyrosine 1.23 mg+Sodium Acetate 3H2O 3.95mg+Pottassium Acetate 2.454mg+Magnesium Acetate 4H2O 0.56mg+Sodium Dihydrogen Phosphate dihydrate 1.404mg+Malic Acid 1.01mg+Sodium Hydroxide 0.2mg}/ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/10/25

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz