داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA01 مشخصات دارو Aminoacid 10 % / Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % / Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % / Electrolyte

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % / Electrolyte B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : {Isoleucine (0.77-13.80)mg+leucine (1.10-15.76)mg+Lysine HCL(1.08-15.75)mg+Methionine (0.40-8.80)mg+Phenylalanine (0.75-8.80)mg+Threonine (0.50-9.00)mg+Tryptophane (0.23-3.00)mg+ Valine (0.75-12.40)mg+ Arginine (0.93-20.00)mg+ Histidine (0.65-9.80)mg+ Alanine (0.846-82.00)mg+ Glycine (0.31-19.20)mg + Asparatic acid (0.65-10.50)mg + Glutamic acid (1.14-11.07)mg+Proline (1.15-17.00)mg + Serine (0.60-14.10)mg+ Tyrosine (0.05-10.16)mg+Sodium Acetate 3H2O 2.858mg+Sodium Hydroxide 0.360mg+Pottassium Acetate 2.453mg + Magnesium Chloride 4H2O 0.508mg+Disodium Phosphate dodecahydrate 3.581mg}/ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/1/29

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz