داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA10 مشخصات دارو Aminoacid/Lipid 1 دسته B05BA10

طریقه مصرف دارو Aminoacid/Lipid 1 محدودیت های مصرفی Aminoacid/Lipid 1

نام دارو (Drug Name): Aminoacid/Lipid 1 B05BA10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION,EMULSION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA10
توضيحات(Description) : nutriflex lipid plus: Isoleucine 2.26g +Leucine 3.01g+Lysine HCl 2.73g +Methionine 1.88g+Phenylalanine3.37g+Threonine 1.74g+Tryptophane 0.54g+Valine 2.50g+Arginine 2.59g+Histidine HCl monohydrate 1.62g+Alanine 4.66g+Glycine 1.58g+Aspartic acid 1.44g+Glutamic acid 3.37 g+Proline 3.26g+Serine 2.88+ Sodium Chloride 0.402g+Sodium acetate trihydrate 0.222g+ Potassium acetate 2.747g+ Magnesium Acetate tetrahydrate 0.686g + Calcium Chloride dihydrate 0.470g + Sodium hydroxide 0.781 g+Glucose monohydrate 132g+Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 1.872g+Zinc acetate dehydrate 5.264g+Triglycerids,mediumchain 20g+Soya-bean oil,refined 20g+Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/10/25


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz