داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA10 مشخصات دارو Aminoacid/Lipid 2 دسته B05BA10

طریقه مصرف دارو Aminoacid/Lipid 2 محدودیت های مصرفی Aminoacid/Lipid 2

نام دارو (Drug Name): Aminoacid/Lipid 2 B05BA10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION,EMULSION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA10
توضيحات(Description) : nutriflex lipid special: Isoleucine 3.28g + Leucine 4.38g + Lysine HCl 3.98g + Methionine 2.74g + Phenylalanine4.92g + Threonine 2.54g + Tryptophane 0.8g + Valine 3.6g + Arginine 3.780g + Histidine HCl monohydrate 2.37g + Alanine 6.79g + Glycine 2.31g + Aspartic acid 2.1g + Glutamic acid 4.91g +Proline 4.76g +Serine 4.2g + Sodium Chloride 0.378g+Sodium acetate trihydrate 0.25g+ Potassium acetate 3.689g+ Magnesium Acetate tetrahydrate 0.91g + Calcium Chloride dihydrate 0.623g + Sodium hydroxide 1.171 g+Glucose monohydrate 158.4g+Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 2.496g+Zinc acetate dehydrate 7.02g+Triglyceride,mediumchain 20g+Soya-bean oil,refined 20g+Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/10/25

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz