داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA10 مشخصات دارو Aminoacid/Lipid 3 دسته B05BA10

طریقه مصرف دارو Aminoacid/Lipid 3 محدودیت های مصرفی Aminoacid/Lipid 3

نام دارو (Drug Name): Aminoacid/Lipid 3 B05BA10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION,EMULSION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA10
توضيحات(Description) : nutriflex lipid peri: Isoleucine 1.872g +Leucine 2.504g+Lysine HCl 2.272g +Methionine 1.568g+Phenylalanine2.808g+Threonine 1.456g+Tryptophane 0.456g+Valine 2.08g+Arginine 2.160g+Histidine HCl monohydrate 1.352g+Alanine 3.88g+Glycine 1.32g+Aspartic acid 1.20g+Glutamic acid 2.80 g+Proline 2.72g+Serine 2.40g+ Sodium Hydroxide 0.64g + Sodium Chloride 0.865g+Sodium acetate trihydrate 0.435g+ Potassium acetate 2.354g+ Magnesium Acetate 4H2o 0.515g + Calcium Chloride dihydrate 0.353g + Glucose monohydrate 70.4g +Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 0.936g+Zinc acetate dehydrate 5.28g+Triglycerids,mediumchain 20g+Soya-bean oil,refined 20g+Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/11/4

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz