مشخصات دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Fentanyl (As Citrate) 50 mcg/ml, 5ml N01AH01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Selenium 50 mcg/ml دسته A12CE02

طریقه مصرف دارو Selenium 50 mcg/ml محدودیت های مصرفی Selenium 50 mcg/ml

نام دارو (Drug Name): Selenium 50 mcg/ml A12CE02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : A12CE02
توضيحات(Description) : As Sodium Selenite Pentahydrate
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 90/3/23

مشخصات دارو Heparin Sodium 5000 U/ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 5000 U/ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 5000 U/ml

نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 5000 U/ml B01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Morphine Sulfate 25mg/ml, 4ml دسته N02AA01

طریقه مصرف دارو Morphine Sulfate 25mg/ml, 4ml محدودیت های مصرفی Morphine Sulfate 25mg/ml, 4ml

نام دارو (Drug Name): Morphine Sulfate 25mg/ml, 4ml N02AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N02AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : مصرف در مراکز بيمارستاني وابسته به بنياد شهيد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml دسته J01GB03

طریقه مصرف دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml محدودیت های مصرفی Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml

نام دارو (Drug Name): Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml J01GB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01GB03
توضيحات(Description) : (As Sulfate) in sodium chloride 0.9% (premixed) به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/12/22

مشخصات دارو Polymyxin B Sulfate   500,000 U دسته S01AA18

طریقه مصرف دارو Polymyxin B Sulfate   500,000 U محدودیت های مصرفی Polymyxin B Sulfate   500,000 U

نام دارو (Drug Name): Polymyxin B Sulfate   500,000 U S01AA18

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : S01AA18
توضيحات(Description) : **INJECTION/OPHTHALMIC DROPS**
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ethambutol/Isoniazid/Rifampin دسته J04AM06

طریقه مصرف دارو Ethambutol/Isoniazid/Rifampin محدودیت های مصرفی Ethambutol/Isoniazid/Rifampin

نام دارو (Drug Name): Ethambutol/Isoniazid/Rifampin J04AM06

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J04AM06
توضيحات(Description) : (Ethambutol 275mg+Isoniazid 75mg+Rifampin 150mg)
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 5mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 5mg/ml, 2ml M01AE01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS
دسته دارو(ATC Code) : M01AE01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : در مراکز داراي فوق تخصص نوزادان و فوق تخصص قلب کودکان و مجهز به دستگاه اکوکارديوگرافي جهت تشخيص PDA (Patent ductus arterious)
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Dobutamine (As HCL) 250 mg دسته C01CA07

طریقه مصرف دارو Dobutamine (As HCL) 250 mg محدودیت های مصرفی Dobutamine (As HCL) 250 mg

نام دارو (Drug Name): Dobutamine (As HCL) 250 mg C01CA07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : C01CA07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml دسته B01AC07

طریقه مصرف دارو Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml B01AC07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AC07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :