مشخصات دارو propofol   10 mg/ml, 100ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   10 mg/ml, 100ml محدودیت های مصرفی propofol   10 mg/ml, 100ml

نام دارو (Drug Name): propofol   10 mg/ml, 100ml N01AX10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX10
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml N01AH01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Methadone Hydrochloride     5 mg/ml دسته N07BC02

طریقه مصرف دارو Methadone Hydrochloride     5 mg/ml محدودیت های مصرفی Methadone Hydrochloride     5 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Methadone Hydrochloride     5 mg/ml N07BC02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N07BC02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml M03AC11

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC11
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml دسته N06BC01

طریقه مصرف دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml محدودیت های مصرفی Caffeine (As Citrate) 10mg/ml

نام دارو (Drug Name): Caffeine (As Citrate) 10mg/ml N06BC01

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : N06BC01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : صرفاً تحت تجويز فوق تخصصان نوزادان و توزيع در بيمارستانها
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو propofol   10 mg/ml, 50ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   10 mg/ml, 50ml محدودیت های مصرفی propofol   10 mg/ml, 50ml

نام دارو (Drug Name): propofol   10 mg/ml, 50ml N01AX10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX10
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Indometacin 50 mg/2ml دسته M01AB01

طریقه مصرف دارو Indometacin 50 mg/2ml محدودیت های مصرفی Indometacin 50 mg/2ml

نام دارو (Drug Name): Indometacin 50 mg/2ml M01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AB01
توضيحات(Description) : در مراکز دارای فوق تخصص نوزادان و فوق تخصص قلب کودکان و مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی جهت تشخیص PDA (Patent ductus arterious)
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص
تاریخ(Date) : 1390/03/07

مشخصات دارو Morphine Hydrochloride   10 mg/ml دسته N02AA01

طریقه مصرف دارو Morphine Hydrochloride   10 mg/ml محدودیت های مصرفی Morphine Hydrochloride   10 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Morphine Hydrochloride   10 mg/ml N02AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N02AA01
توضيحات(Description) : **Without preservative** به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/8/24

مشخصات دارو Urokinase   250,000 IU دسته B01AD04

طریقه مصرف دارو Urokinase   250,000 IU محدودیت های مصرفی Urokinase   250,000 IU

نام دارو (Drug Name): Urokinase   250,000 IU B01AD04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AD04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ibuprofen 100mg/ml, 8ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 100mg/ml, 8ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 100mg/ml, 8ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 100mg/ml, 8ml M01AE01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AE01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/06/14