داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Sufentanil 5 mcg/m, 5ml دسته N01AH03

طریقه مصرف دارو Sufentanil 5 mcg/m, 5ml محدودیت های مصرفی Sufentanil 5 mcg/m, 5ml نام دارو (Drug Name): Sufentanil 5 mcg/m, 5ml N01AH03 شکل دارويي(..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml دسته M03AC04

طریقه مصرف دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml محدودیت های مصرفی Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml نام دارو (Drug Name): Atracurium Besylate   10 ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Edetate Dicobalt   15 mg/ml, 20ml دسته V03AB03

طریقه مصرف دارو Edetate Dicobalt   15 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Edetate Dicobalt   15 mg/ml, 20ml نام دارو (Drug Name): Edetate Dicobalt   15 mg/..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Didanosine 200 mg دسته J05AF02

طریقه مصرف دارو Didanosine 200 mg محدودیت های مصرفی Didanosine 200 mg نام دارو (Drug Name): Didanosine 200 mg J05AF02 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aciclovir 500 mg دسته J05AB01

طریقه مصرف دارو Aciclovir 500 mg محدودیت های مصرفی Aciclovir 500 mg نام دارو (Drug Name): Aciclovir 500 mg J05AB01 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml دسته N01BB03

طریقه مصرف دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml محدودیت های مصرفی Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml نام دارو (Drug Name): Mepivacaine Hydrochloride..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Edetate Disodium   150 mg/ml دسته V03AB03

طریقه مصرف دارو Edetate Disodium   150 mg/ml محدودیت های مصرفی Edetate Disodium   150 mg/ml نام دارو (Drug Name): Edetate Disodium   150 mg/ml V03AB03 ش..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg دسته J05AF07

طریقه مصرف دارو Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg محدودیت های مصرفی Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg نام دارو (Drug Name): Tenofovir disoproxil ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Albumin (Human) 5%, 500ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 5%, 500ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 5%, 500ml نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 5%, 500ml B05AA01 شکل دا..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 10,000 U/ml نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 10,000 U/ml B01AB01 شکل د..

ادامه مطلب