مشخصات دارو Sufentanil 5 mcg/m, 5ml دسته N01AH03

طریقه مصرف دارو Sufentanil 5 mcg/m, 5ml محدودیت های مصرفی Sufentanil 5 mcg/m, 5ml

نام دارو (Drug Name): Sufentanil 5 mcg/m, 5ml N01AH03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH03
توضيحات(Description) : As Citrate
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml دسته M03AC04

طریقه مصرف دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml محدودیت های مصرفی Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml

نام دارو (Drug Name): Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml M03AC04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Edetate Dicobalt   15 mg/ml, 20ml دسته V03AB03

طریقه مصرف دارو Edetate Dicobalt   15 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Edetate Dicobalt   15 mg/ml, 20ml

نام دارو (Drug Name): Edetate Dicobalt   15 mg/ml, 20ml V03AB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : V03AB03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Didanosine 200 mg دسته J05AF02

طریقه مصرف دارو Didanosine 200 mg محدودیت های مصرفی Didanosine 200 mg

نام دارو (Drug Name): Didanosine 200 mg J05AF02

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AF02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Aciclovir 500 mg دسته J05AB01

طریقه مصرف دارو Aciclovir 500 mg محدودیت های مصرفی Aciclovir 500 mg

نام دارو (Drug Name): Aciclovir 500 mg J05AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml دسته N01BB03

طریقه مصرف دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml محدودیت های مصرفی Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml

نام دارو (Drug Name): Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml N01BB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط برای مصرف در دندانپزشکی
تاریخ(Date) : 90/3/23

مشخصات دارو Edetate Disodium   150 mg/ml دسته V03AB03

طریقه مصرف دارو Edetate Disodium   150 mg/ml محدودیت های مصرفی Edetate Disodium   150 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Edetate Disodium   150 mg/ml V03AB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : V03AB03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg دسته J05AF07

طریقه مصرف دارو Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg محدودیت های مصرفی Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg

نام دارو (Drug Name): Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg J05AF07

شکل دارويي(Dosage Form) : Tablet
راه مصرف(Route of Admin) : Oral
دسته دارو(ATC Code) : J05AF07
توضيحات(Description) : 254 mg Tenofovir disoproxil
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Albumin (Human) 5%, 500ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 5%, 500ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 5%, 500ml

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 5%, 500ml B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 10,000 U/ml

نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 10,000 U/ml B01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :