داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % B05BA01 شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLU..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml B0..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml دسته M01AB15

طریقه مصرف دارو Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml محدودیت های مصرفی Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml نام دارو (Drug Name): Ketorolac Tromethamine 30 ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Mivacurium Chloride   2 mg/ml دسته M03AC10

طریقه مصرف دارو Mivacurium Chloride   2 mg/ml محدودیت های مصرفی Mivacurium Chloride   2 mg/ml نام دارو (Drug Name): Mivacurium Chloride   2 mg/ml M03AC10 ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml دسته C01CA07

طریقه مصرف دارو Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml نام دارو (Drug Name): Dobutamine (As HCL)  12.5..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg دسته J01DA24

طریقه مصرف دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg محدودیت های مصرفی Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate) ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml دسته M03AC04

طریقه مصرف دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml نام دارو (Drug Name): Atracurium Besylate   10 ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Valganciclovir 250 mg/5ml دسته J05AB14

طریقه مصرف دارو Valganciclovir 250 mg/5ml محدودیت های مصرفی Valganciclovir 250 mg/5ml نام دارو (Drug Name): Valganciclovir 250 mg/5ml J05AB14 شکل دارويي(Do..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml دسته M03AC01

طریقه مصرف دارو Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Pancuronium Bromide   2 m..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 250ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 250ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 250ml نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 250ml B05AA01 شکل د..

ادامه مطلب