مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 %

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 8g +leucine 13g+lysine8.51g+methionine3.12g+phenylalalnine3.75g+threonine4.4g+Tryptophane2.01g+valine9g+Arginine7.50g+histidine4.76g+alanine9.3g+Glycine4.15g+N-Acetylcysteine0.7g+proline9.71g+serine7.67g+N-Acetyl tyrosine5.176g+Malic acid2.62g+Taurine0.04g water for inj Q.S. to1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1391/5/4

مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml

نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml B05XA02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05XA02
توضيحات(Description) : –
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1392/10/04

مشخصات دارو Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml دسته M01AB15

طریقه مصرف دارو Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml محدودیت های مصرفی Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml M01AB15

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAMUSCULAR
دسته دارو(ATC Code) : M01AB15
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/5/30

مشخصات دارو Mivacurium Chloride   2 mg/ml دسته M03AC10

طریقه مصرف دارو Mivacurium Chloride   2 mg/ml محدودیت های مصرفی Mivacurium Chloride   2 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Mivacurium Chloride   2 mg/ml M03AC10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC10
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml دسته C01CA07

طریقه مصرف دارو Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml

نام دارو (Drug Name): Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml C01CA07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : C01CA07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg دسته J01DA24

طریقه مصرف دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg محدودیت های مصرفی Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg

نام دارو (Drug Name): Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg J01DA24

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DA24
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml دسته M03AC04

طریقه مصرف دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml M03AC04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Valganciclovir 250 mg/5ml دسته J05AB14

طریقه مصرف دارو Valganciclovir 250 mg/5ml محدودیت های مصرفی Valganciclovir 250 mg/5ml

نام دارو (Drug Name): Valganciclovir 250 mg/5ml J05AB14

شکل دارويي(Dosage Form) : POWDER ,FOR SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AB14
توضيحات(Description) : As Hydrochloride
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص ، زیرنظر مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار
تاریخ(Date) : 1391/10/03

مشخصات دارو Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml دسته M03AC01

طریقه مصرف دارو Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml M03AC01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 250ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 250ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 250ml

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 250ml B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :