داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ibuprofen 100mg/ml, 8ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 100mg/ml, 8ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 100mg/ml, 8ml نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 100mg/ml, 8ml M01AE01 شکل دارو..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Amphotericin-B 50 mg دسته J02AA01

طریقه مصرف دارو Amphotericin-B 50 mg محدودیت های مصرفی Amphotericin-B 50 mg نام دارو (Drug Name): Amphotericin-B 50 mg J02AA01 شکل دارويي(Dosage ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 3 ml دسته N05CD08

طریقه مصرف دارو Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 3 ml محدودیت های مصرفی Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 3 ml نام دارو (Drug Name): Midaz..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Thyrotropin Alfa 900 mcg دسته V04CJ01

طریقه مصرف دارو Thyrotropin Alfa 900 mcg محدودیت های مصرفی Thyrotropin Alfa 900 mcg نام دارو (Drug Name): Thyrotropin Alfa 900 mcg V04CJ01 شکل دارويي(..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Succinylchol..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml دسته C01DA02

طریقه مصرف دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml C01DA02 شکل دارويي(..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Enflurane    دسته N01AB04

طریقه مصرف دارو Enflurane    محدودیت های مصرفی Enflurane    نام دارو (Drug Name): Enflurane    N01AB04 شکل دارويي(Dosage Form) : INHALANTراه مصرف(Route o..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Nitrous Oxide    دسته N01AX13

طریقه مصرف دارو Nitrous Oxide    محدودیت های مصرفی Nitrous Oxide    نام دارو (Drug Name): Nitrous Oxide    N01AX13 شکل دارويي(Dosage Form) : INHALANTر..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Stavudine 40 mg دسته J05AF04

طریقه مصرف دارو Stavudine 40 mg محدودیت های مصرفی Stavudine 40 mg نام دارو (Drug Name): Stavudine 40 mg J05AF04 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو propofol   20mg/ml, 50ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   20mg/ml, 50ml محدودیت های مصرفی propofol   20mg/ml, 50ml نام دارو (Drug Name): propofol   20mg/ml, 50ml N01AX10 شکل دارويي(Dosage ..

ادامه مطلب