داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو propofol   10 mg/ml, 100ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   10 mg/ml, 100ml محدودیت های مصرفی propofol   10 mg/ml, 100ml نام دارو (Drug Name): propofol   10 mg/ml, 100ml N01AX10 شکل دارويي(Dosag..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Fentanyle (As..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Methadone Hydrochloride     5 mg/ml دسته N07BC02

طریقه مصرف دارو Methadone Hydrochloride     5 mg/ml محدودیت های مصرفی Methadone Hydrochloride     5 mg/ml نام دارو (Drug Name): Methadone Hydrochloride     5..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml دسته M03AC11

طریقه مصرف دارو Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Cisatracurium (As Besylate)    2 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Cisat..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml دسته N06BC01

طریقه مصرف دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml محدودیت های مصرفی Caffeine (As Citrate) 10mg/ml نام دارو (Drug Name): Caffeine (As Citrate) 1..

ادامه مطلب

مشخصات دارو propofol   10 mg/ml, 50ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   10 mg/ml, 50ml محدودیت های مصرفی propofol   10 mg/ml, 50ml نام دارو (Drug Name): propofol   10 mg/ml, 50ml N01AX10 شکل دارويي(Dosage..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Indometacin 50 mg/2ml دسته M01AB01

طریقه مصرف دارو Indometacin 50 mg/2ml محدودیت های مصرفی Indometacin 50 mg/2ml نام دارو (Drug Name): Indometacin 50 mg/2ml M01AB01 شکل دارويي(Dosag..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Morphine Hydrochloride   10 mg/ml دسته N02AA01

طریقه مصرف دارو Morphine Hydrochloride   10 mg/ml محدودیت های مصرفی Morphine Hydrochloride   10 mg/ml نام دارو (Drug Name): Morphine Hydrochloride   10 m..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Urokinase   250,000 IU دسته B01AD04

طریقه مصرف دارو Urokinase   250,000 IU محدودیت های مصرفی Urokinase   250,000 IU نام دارو (Drug Name): Urokinase   250,000 IU B01AD04 شکل دارويي(Dosage For..

ادامه مطلب