مشخصات دارو Milrinone   1 mg/ml, 20ml دسته C01CE02

طریقه مصرف دارو Milrinone   1 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Milrinone   1 mg/ml, 20ml

نام دارو (Drug Name): Milrinone   1 mg/ml, 20ml C01CE02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01CE02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :