مشخصات دارو Misoprostol 100 mcg دسته A02BB01

طریقه مصرف دارو Misoprostol 100 mcg محدودیت های مصرفی Misoprostol 100 mcg

نام دارو (Drug Name): Misoprostol 100 mcg A02BB01

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : A02BB01
توضيحات(Description) : Treatment of intrauterine fetal death not accompanied by complete expulsion of the products of conception in the second and third trimesters of pregnancy.
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهای با دسترسی خاص. فقط در بیمارستانها و داروخانه های منتخب و تحت نظارت توزیع می شود. با نسخه متخصص زنان و زایمان
تاریخ(Date) : 1389/10/25

مشخصات دارو Milrinone   1 mg/ml, 20ml دسته C01CE02

طریقه مصرف دارو Milrinone   1 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Milrinone   1 mg/ml, 20ml

نام دارو (Drug Name): Milrinone   1 mg/ml, 20ml C01CE02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01CE02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :