مشخصات دارو Calcitriol 1 mcg/ml, 1ml دسته A11CC04

طریقه مصرف دارو Calcitriol 1 mcg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Calcitriol 1 mcg/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Calcitriol 1 mcg/ml, 1ml A11CC04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : A11CC04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : در بيمارستانهاي داراي مراکز فوق تخصصي کليه و غدد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml دسته A11CC04

طریقه مصرف دارو Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml A11CC04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : A11CC04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : در بيمارستانهاي داراي مراکز فوق تخصصي کليه و غدد
تاریخ(Date) :