داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Calcitriol 1 mcg/ml, 1ml دسته A11CC04

طریقه مصرف دارو Calcitriol 1 mcg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Calcitriol 1 mcg/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Calcitriol 1 mcg/ml, 1ml A11CC04 شکل دارويي..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml دسته A11CC04

طریقه مصرف دارو Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml A11CC04 شکل دارويي..

ادامه مطلب