داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Heparin Sodium 5000 U/ml, 1ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 5000 U/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 5000 U/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 5000 U/ml, 1ml B0..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml, 1ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 10,000 U/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 10,000 U/m..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Heparin Sodium 5000 U/ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 5000 U/ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 5000 U/ml نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 5000 U/ml B01AB01 شکل دار..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Halothane   250 ml/bottle دسته N01AB01

طریقه مصرف دارو Halothane   250 ml/bottle محدودیت های مصرفی Halothane   250 ml/bottle نام دارو (Drug Name): Halothane   250 ml/bottle N01AB01 شکل دارويي(Dosage ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 10,000 U/ml نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 10,000 U/ml B01AB01 شکل د..

ادامه مطلب