مشخصات دارو Heparin Sodium 5000 U/ml, 1ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 5000 U/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 5000 U/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 5000 U/ml, 1ml B01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml, 1ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 10,000 U/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 10,000 U/ml, 1ml B01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Heparin Sodium 5000 U/ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 5000 U/ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 5000 U/ml

نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 5000 U/ml B01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Halothane   250 ml/bottle دسته N01AB01

طریقه مصرف دارو Halothane   250 ml/bottle محدودیت های مصرفی Halothane   250 ml/bottle

نام دارو (Drug Name): Halothane   250 ml/bottle N01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INHALANT
راه مصرف(Route of Admin) : RESPIRATORY
دسته دارو(ATC Code) : N01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 10,000 U/ml

نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 10,000 U/ml B01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :