داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml دسته B01AB04

طریقه مصرف دارو Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml محدودیت های مصرفی Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml نام دارو (Drug Name): Dalteparin Sodium 7500 U/..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Dalteparin Sodium 12500 U/ml دسته B01AB04

طریقه مصرف دارو Dalteparin Sodium 12500 U/ml محدودیت های مصرفی Dalteparin Sodium 12500 U/ml نام دارو (Drug Name): Dalteparin Sodium 12500 U/ml B01..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Dalteparin Sodium 10000 U/ml دسته B01AB04

طریقه مصرف دارو Dalteparin Sodium 10000 U/ml محدودیت های مصرفی Dalteparin Sodium 10000 U/ml نام دارو (Drug Name): Dalteparin Sodium 10000 U/ml B01..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Dalteparin Sodium 25000 U/ml دسته B01AB04

طریقه مصرف دارو Dalteparin Sodium 25000 U/ml محدودیت های مصرفی Dalteparin Sodium 25000 U/ml نام دارو (Drug Name): Dalteparin Sodium 25000 U/ml B01..

ادامه مطلب