مشخصات دارو Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml دسته B01AB04

طریقه مصرف دارو Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml محدودیت های مصرفی Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml

نام دارو (Drug Name): Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml B01AB04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Dalteparin Sodium 12500 U/ml دسته B01AB04

طریقه مصرف دارو Dalteparin Sodium 12500 U/ml محدودیت های مصرفی Dalteparin Sodium 12500 U/ml

نام دارو (Drug Name): Dalteparin Sodium 12500 U/ml B01AB04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Dalteparin Sodium 10000 U/ml دسته B01AB04

طریقه مصرف دارو Dalteparin Sodium 10000 U/ml محدودیت های مصرفی Dalteparin Sodium 10000 U/ml

نام دارو (Drug Name): Dalteparin Sodium 10000 U/ml B01AB04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Dalteparin Sodium 25000 U/ml دسته B01AB04

طریقه مصرف دارو Dalteparin Sodium 25000 U/ml محدودیت های مصرفی Dalteparin Sodium 25000 U/ml

نام دارو (Drug Name): Dalteparin Sodium 25000 U/ml B01AB04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :