مشخصات دارو Enflurane    دسته N01AB04

طریقه مصرف دارو Enflurane    محدودیت های مصرفی Enflurane   

نام دارو (Drug Name): Enflurane    N01AB04

شکل دارويي(Dosage Form) : INHALANT
راه مصرف(Route of Admin) : RESPIRATORY
دسته دارو(ATC Code) : N01AB04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.6 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.6 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.6 ml

نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.6 ml B01AB05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB05
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.4 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.4 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.4 ml

نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.4 ml B01AB05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB05
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.2 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.2 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.2 ml

نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.2 ml B01AB05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB05
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.8 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.8 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.8 ml

نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.8 ml B01AB05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB05
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml دسته C01EB16

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 5mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 5mg/ml, 2ml C01EB16

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS
دسته دارو(ATC Code) : C01EB16
توضيحات(Description) : در مراکز دارای فوق تخصص نوزادان و فوق تخصص قلب کودکان و مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی جهت تشخیص PDA (Patent ductus arterious)
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص فهرست داروهای خاص
تاریخ(Date) : 1390/09/20