داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Enflurane    دسته N01AB04

طریقه مصرف دارو Enflurane    محدودیت های مصرفی Enflurane    نام دارو (Drug Name): Enflurane    N01AB04 شکل دارويي(Dosage Form) : INHALANTراه مصرف(Route o..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.6 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.6 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.6 ml نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 1..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.4 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.4 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.4 ml نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 1..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.2 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.2 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.2 ml نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 1..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.8 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.8 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 0.8 ml نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 1..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml دسته C01EB16

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 5mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 5mg/ml, 2ml C01EB16 شکل دارويي(..

ادامه مطلب