داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Clopidogrel Bisulfate 300 mg دسته B01AC04

طریقه مصرف دارو Clopidogrel Bisulfate 300 mg محدودیت های مصرفی Clopidogrel Bisulfate 300 mg نام دارو (Drug Name): Clopidogrel Bisulfate 300 mg B01..

ادامه مطلب