مشخصات دارو Streptokinase   250,000 IU دسته B01AD01

طریقه مصرف دارو Streptokinase   250,000 IU محدودیت های مصرفی Streptokinase   250,000 IU

نام دارو (Drug Name): Streptokinase   250,000 IU B01AD01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AD01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Stavudine 5 mg/5ml دسته J05AF04

طریقه مصرف دارو Stavudine 5 mg/5ml محدودیت های مصرفی Stavudine 5 mg/5ml

نام دارو (Drug Name): Stavudine 5 mg/5ml J05AF04

شکل دارويي(Dosage Form) : POWDER, FOR SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AF04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :