مشخصات دارو Urokinase   250,000 IU دسته B01AD04

طریقه مصرف دارو Urokinase   250,000 IU محدودیت های مصرفی Urokinase   250,000 IU

نام دارو (Drug Name): Urokinase   250,000 IU B01AD04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AD04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Tramadol Hydrochloride     50 mg/ml, 1ml دسته N02AX02

طریقه مصرف دارو Tramadol Hydrochloride     50 mg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Tramadol Hydrochloride     50 mg/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Tramadol Hydrochloride     50 mg/ml, 1ml N02AX02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N02AX02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :