مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 50ML دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 50ML محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 50ML

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 50ML B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Albumin (Human) 5%, 100ML دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 5%, 100ML محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 5%, 100ML

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 5%, 100ML B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 500ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 500ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 500ml

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 500ml B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 250ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 250ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 250ml

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 250ml B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 10ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 10ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 10ml

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 10ml B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Albumin (Human) 5%, 500ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 5%, 500ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 5%, 500ml

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 5%, 500ml B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 100ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 100ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 100ml

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 100ml B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Albumin (Human) 5%, 250ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 5%, 250ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 5%, 250ml

نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 5%, 250ml B05AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :