داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 50ML دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 50ML محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 50ML نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 50ML B05AA01 شکل دا..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Albumin (Human) 5%, 100ML دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 5%, 100ML محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 5%, 100ML نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 5%, 100ML B05AA01 شکل دا..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 500ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 500ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 500ml نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 500ml B05AA01 شکل د..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 250ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 250ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 250ml نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 250ml B05AA01 شکل د..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 10ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 10ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 10ml نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 10ml B05AA01 شکل دا..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Albumin (Human) 5%, 500ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 5%, 500ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 5%, 500ml نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 5%, 500ml B05AA01 شکل دا..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Albumin (Human) 20%, 100ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 20%, 100ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 20%, 100ml نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 20%, 100ml B05AA01 شکل د..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Albumin (Human) 5%, 250ml دسته B05AA01

طریقه مصرف دارو Albumin (Human) 5%, 250ml محدودیت های مصرفی Albumin (Human) 5%, 250ml نام دارو (Drug Name): Albumin (Human) 5%, 250ml B05AA01 شکل دا..

ادامه مطلب