داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Aminoacid 10 % / Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % / Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % / Electrolyte نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % / Elec..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid 10 % /Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % /Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % /Electrolyte نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % /Electrolyte B05B..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid 5% دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% محدودیت های مصرفی Aminoacid 5% نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% B05BA01 شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLU..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid 5% دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% محدودیت های مصرفی Aminoacid 5% نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% B05BA01 شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLU..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid 5 % / Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5 % / Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 5 % / Electrolyte نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5 % / Elec..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته C01EB16

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % C01EB16 شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION راه م..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % B05BA01 شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLU..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ketorolac Trometamol 30 mg/ml دسته M01AB15

طریقه مصرف دارو Ketorolac Trometamol 30 mg/ml محدودیت های مصرفی Ketorolac Trometamol 30 mg/ml نام دارو (Drug Name): Ketorolac Trometamol 30 mg/ml M01..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid 5% / Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% / Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 5% / Electrolyte نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% / Electrolyte B05BA01 شکل دار..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid 5% دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% محدودیت های مصرفی Aminoacid 5% نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% B05BA01 شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLU..

ادامه مطلب