مشخصات دارو Aminoacid 10 % / Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % / Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % / Electrolyte

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % / Electrolyte B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : {Isoleucine (0.77-13.80)mg+leucine (1.10-15.76)mg+Lysine HCL(1.08-15.75)mg+Methionine (0.40-8.80)mg+Phenylalanine (0.75-8.80)mg+Threonine (0.50-9.00)mg+Tryptophane (0.23-3.00)mg+ Valine (0.75-12.40)mg+ Arginine (0.93-20.00)mg+ Histidine (0.65-9.80)mg+ Alanine (0.846-82.00)mg+ Glycine (0.31-19.20)mg + Asparatic acid (0.65-10.50)mg + Glutamic acid (1.14-11.07)mg+Proline (1.15-17.00)mg + Serine (0.60-14.10)mg+ Tyrosine (0.05-10.16)mg+Sodium Acetate 3H2O 2.858mg+Sodium Hydroxide 0.360mg+Pottassium Acetate 2.453mg + Magnesium Chloride 4H2O 0.508mg+Disodium Phosphate dodecahydrate 3.581mg}/ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/1/29

مشخصات دارو Aminoacid 10 % /Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % /Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % /Electrolyte

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % /Electrolyte B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : {Isoleucine (0.77-13.80)mg+leucine (1.10-15.76)mg+Methionine (0.40-8.80)mg+Phenylalanine (0.75-8.80)mg+Threonine (0.50-9.00)mg+Tryptophane (0.23-3.00)mg+ Valine (0.75-12.40)mg+ Arginine (0.93-20.00)mg+ Histidine (0.65-9.80)mg+ Alanine (0.846-82.00)mg+ Taurine (0.12-2.00)mg+Proline (1.15-17.00)mg+ Serine (0.60-14.10)mg+ Tyrosine (0.05-10.16)mg+ Cysteine (0.074-2.00)mg+ Asparagine (0.32-4.09)mg+ Asparatic acid (0.65-10.50)mg+ Glycine (0.31-19.20)mg+ Glutamic acid (1.14-11.07)mg+ Lysine hydrochloride (1.08-15.75)mg+ Lysine acetate (3.34-9.31)mg+Ornithine (0.63-3.75)mg +Glutamine (1.20-22.08)mg +Acetylcysteine 0.68 mg+N-Acetyltyrosine 1.23 mg+Sodium Acetate 3H2O 3.95mg+Pottassium Acetate 2.454mg+Magnesium Acetate 4H2O 0.56mg+Sodium Dihydrogen Phosphate dihydrate 1.404mg+Malic Acid 1.01mg+Sodium Hydroxide 0.2mg}/ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/10/25

مشخصات دارو Aminoacid 5% دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% محدودیت های مصرفی Aminoacid 5%

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 2.5g+Leucine 3.7g+Lysine(as monoacetate)3.3g+methionine2.15g+Phenylalanine2.55g+Threonine2.2g+Tryptophan1g+Valine3.1g+Arginine6g+Histidine1.5g+Glycine5.5g+Alanine7g+Proline5.6g+Serine3.25g+Tyrosin0.2g+Taurine0.5g and Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Aminoacid 5% دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% محدودیت های مصرفی Aminoacid 5%

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 2.55g+Leucine 4.45g+Lysine HCl 3.5g +Methionine 1.9g+Phenylalanine2.55g+Threonine 2.05g+Tryptophane 0.90g+Valine 2.40g+Arginine 4.60g+Histidine 2.6g+Alanine 6.85g+Aminoacetic acid 3.95g+Asparagine H2O 1.86g+Aspartic acid 0.65g+Cysteine HCl 0.3
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Aminoacid 5 % / Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5 % / Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 5 % / Electrolyte

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5 % / Electrolyte B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 2.50g+Leucine 4.45g+lysine HCl 3.50g+Methionine 2.20g+Phenylalanine 2.35g+Threonine 2.10g+Tryptophane 0.80g+Valine 3.10g+Arginine 5.75g+Histidine 1.50g+Alanine 5.25g+Glycine 6.00g+ Asparatic acid 2.80g+ Glutamic acid 3.60g +Proline 2.75g+Serine 1.15g+Tyrosine 0.40g+ Sodium acetate 3H2O 1.361g+ Sodium chloride 0.964g + Sodium hydroxide 0.140g+potassium acetatc2/453g+ Magnesium chloride 4H2O 0.508g+Disodium phosphate dodecahydrate 3.581g+ Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/1/29

مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته C01EB16

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 %

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % C01EB16

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01EB16
توضيحات(Description) : Isoleucine 5g + leucine 8.9g+ Lysine acetate 5.74 g + Lysine monohydrate 3.12 g+ methionine 4.4 g+ phenylalanine 4.7 g+ threonine 4.2 g+ tryptophane 1.6g+ valine6.2 g+ arginine 11.5 g+ histidine3 g+ alanine10.5 g+ glycine12g+ asparatic acid5.6 g+ glutamic acid 7.2 g+ proline 5.5 g+ serine 2.3 g+ tyrosine 0.4 g
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/09/21

مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 %

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : {Isoleucine (0.77-13.80)mg+leucine (1.10-15.76)mg+methionine (0.40-8.80)mg+phenylalanine (0.75-8.80)mg+threonine (0.50-9.00)mg+tryptophane (0.23-3.00)mg+ valine (0.75-12.40)mg+ arginine (0.93-20.00)mg+ histidine (0.65-9.80)mg+ alanine (0.846-82.00)mg+ taurine (0.12-2.00)mg+proline (1.15-17.00)mg+ serine (0.60-14.10)mg+ tyrosine (0.05-10.16)mg+ cysteine (0.074-2.00)mg+ asparagine (0.32-4.09)mg+ asparatic acid (0.65-10.50)mg+ glycine (0.31-19.20)mg+ glutamic acid (1.14-11.07)mg+ Lysine hydrochloride (1.08-15.75)mg+ Lysine acetate (3.34-9.31)mg+ornithine (0.63-3.75)mg +glutamine (1.20-22.08)mg +N-acetylcycteine 1.40 mg}/ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/8/24

مشخصات دارو Ketorolac Trometamol 30 mg/ml دسته M01AB15

طریقه مصرف دارو Ketorolac Trometamol 30 mg/ml محدودیت های مصرفی Ketorolac Trometamol 30 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Ketorolac Trometamol 30 mg/ml M01AB15

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AB15
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Aminoacid 5% / Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% / Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 5% / Electrolyte

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% / Electrolyte B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 2.55g+Leucine 4.45g+lysine HCl 3.50g+Methionine 1.90g+Phenylalanine 2.55g+Threonine 2.05g+Tryptophane 0.90g+Valine 2.40g+Arginine 4.60g+Histidine 2.60g+Alanine 6.85g+Glycine 3.95g+Asparagine H2O 1.86g+Asparatic acid 0.65g+Acetylcysteine 0.34g+Glutamic acid 2.30g+Ornithine HCl 1.60g+Proline 4.45g+Serine 1.20g+Tyrosine 0.30g+Acetyltyrosine 0.43g+Sodium acetate 3H2O 3.95g+Potassium acetate 2.454g+Magnesium acetate 4H2O 0.558g+Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 1.4g+Malic acid 1.01g+Sodium hydroxide 0.2g Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/10/25

مشخصات دارو Aminoacid 5% دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% محدودیت های مصرفی Aminoacid 5%

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 2.55g+Leucine 4.45g+Lysine HCl 3.5g +Methionine 1.9g+Phenylalanine2.55g+Threonine 2.05g+Tryptophane 0.90g+Valine 2.40g+Arginine 4.60g+Histidine 2.6g+Alanine 6.85g+Aminoacetic acid 3.95g+Asparagine H2O 1.86g+Aspartic acid 0.65g+Cysteine HCl 0.36g +glutamic acid 2.30g+Ornithine HCl 1.60g+Proline 4.45g+Serine 1.20g+Tyrosine 0.30g +N-Acetyl tyrosine 0.43g+Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :