داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Aminoacid/Lipid 1 دسته B05BA10

طریقه مصرف دارو Aminoacid/Lipid 1 محدودیت های مصرفی Aminoacid/Lipid 1 نام دارو (Drug Name): Aminoacid/Lipid 1 B05BA10 شکل دارويي(Dosage Form)..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid/Lipid 2 دسته B05BA10

طریقه مصرف دارو Aminoacid/Lipid 2 محدودیت های مصرفی Aminoacid/Lipid 2 نام دارو (Drug Name): Aminoacid/Lipid 2 B05BA10 شکل دارويي(Dosage Form)..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aminoacid/Lipid 3 دسته B05BA10

طریقه مصرف دارو Aminoacid/Lipid 3 محدودیت های مصرفی Aminoacid/Lipid 3 نام دارو (Drug Name): Aminoacid/Lipid 3 B05BA10 شکل دارويي(Dosage Form) :..

ادامه مطلب