مشخصات دارو Aminoacid/Lipid 1 دسته B05BA10

طریقه مصرف دارو Aminoacid/Lipid 1 محدودیت های مصرفی Aminoacid/Lipid 1

نام دارو (Drug Name): Aminoacid/Lipid 1 B05BA10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION,EMULSION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA10
توضيحات(Description) : nutriflex lipid plus: Isoleucine 2.26g +Leucine 3.01g+Lysine HCl 2.73g +Methionine 1.88g+Phenylalanine3.37g+Threonine 1.74g+Tryptophane 0.54g+Valine 2.50g+Arginine 2.59g+Histidine HCl monohydrate 1.62g+Alanine 4.66g+Glycine 1.58g+Aspartic acid 1.44g+Glutamic acid 3.37 g+Proline 3.26g+Serine 2.88+ Sodium Chloride 0.402g+Sodium acetate trihydrate 0.222g+ Potassium acetate 2.747g+ Magnesium Acetate tetrahydrate 0.686g + Calcium Chloride dihydrate 0.470g + Sodium hydroxide 0.781 g+Glucose monohydrate 132g+Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 1.872g+Zinc acetate dehydrate 5.264g+Triglycerids,mediumchain 20g+Soya-bean oil,refined 20g+Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/10/25

مشخصات دارو Aminoacid/Lipid 2 دسته B05BA10

طریقه مصرف دارو Aminoacid/Lipid 2 محدودیت های مصرفی Aminoacid/Lipid 2

نام دارو (Drug Name): Aminoacid/Lipid 2 B05BA10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION,EMULSION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA10
توضيحات(Description) : nutriflex lipid special: Isoleucine 3.28g + Leucine 4.38g + Lysine HCl 3.98g + Methionine 2.74g + Phenylalanine4.92g + Threonine 2.54g + Tryptophane 0.8g + Valine 3.6g + Arginine 3.780g + Histidine HCl monohydrate 2.37g + Alanine 6.79g + Glycine 2.31g + Aspartic acid 2.1g + Glutamic acid 4.91g +Proline 4.76g +Serine 4.2g + Sodium Chloride 0.378g+Sodium acetate trihydrate 0.25g+ Potassium acetate 3.689g+ Magnesium Acetate tetrahydrate 0.91g + Calcium Chloride dihydrate 0.623g + Sodium hydroxide 1.171 g+Glucose monohydrate 158.4g+Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 2.496g+Zinc acetate dehydrate 7.02g+Triglyceride,mediumchain 20g+Soya-bean oil,refined 20g+Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/10/25

مشخصات دارو Aminoacid/Lipid 3 دسته B05BA10

طریقه مصرف دارو Aminoacid/Lipid 3 محدودیت های مصرفی Aminoacid/Lipid 3

نام دارو (Drug Name): Aminoacid/Lipid 3 B05BA10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION,EMULSION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA10
توضيحات(Description) : nutriflex lipid peri: Isoleucine 1.872g +Leucine 2.504g+Lysine HCl 2.272g +Methionine 1.568g+Phenylalanine2.808g+Threonine 1.456g+Tryptophane 0.456g+Valine 2.08g+Arginine 2.160g+Histidine HCl monohydrate 1.352g+Alanine 3.88g+Glycine 1.32g+Aspartic acid 1.20g+Glutamic acid 2.80 g+Proline 2.72g+Serine 2.40g+ Sodium Hydroxide 0.64g + Sodium Chloride 0.865g+Sodium acetate trihydrate 0.435g+ Potassium acetate 2.354g+ Magnesium Acetate 4H2o 0.515g + Calcium Chloride dihydrate 0.353g + Glucose monohydrate 70.4g +Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 0.936g+Zinc acetate dehydrate 5.28g+Triglycerids,mediumchain 20g+Soya-bean oil,refined 20g+Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/11/4