مشخصات دارو Pentazocine   30 mg/ml, 1ml دسته N02AD01

طریقه مصرف دارو Pentazocine   30 mg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Pentazocine   30 mg/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Pentazocine   30 mg/ml, 1ml N02AD01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N02AD01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis I دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis I محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis I

نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis I B05D

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05D
توضيحات(Description) : Na+ 132 mEq/L + Ca++ 3.5 mEq/L + Mg++ 1.5 mEq/L + Cl- 102 mEq/L + Lactate 35 mEq/L+ Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 13.62 g/L Dextrose+Water For Inj. Q.S.To 1000ml
محل دسترسي(Availability Site) : توسط شرکت دارویی سازنده مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار می گیرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based

نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based B05D

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05D
توضيحات(Description) : Glucose anhydrous 126 mmol/L Na+ 132 mmol/L + Ca++ 1,25 mmol/L + Mg++ 0.25 mmol/L + Cl- 95 mmol/L + (S)-Lactate 15 mmol/L HCo3-25mmol/L
محل دسترسي(Availability Site) : توسط شرکت دارویی سازنده مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار می گیرد
تاریخ(Date) : 1389/8/24

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis II دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis II محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis II

نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis II B05D

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05D
توضيحات(Description) : Na+ 132 mEq/L + Ca++ 3.5 mEq/L + Mg++ 1.5 mEq/L + Cl- 102 mEq/L + Lactate 35 mEq/L+ Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 22.70 g/L Dextrose+Water For Inj. Q.S.To 1000ml
محل دسترسي(Availability Site) : توسط شرکت دارویی سازنده مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار می گیرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based

نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based B05D

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05D
توضيحات(Description) : Glucose anhydrous 75.5 mmol/L Na+ 132 mmol/L + Ca++ 1,25 mmol/L + Mg++ 0.25 mmol/L + Cl- 95 mmol/L + (S)-Lactate 15 mmol/L+ HCo3- 25mmol/L
محل دسترسي(Availability Site) : توسط شرکت دارویی سازنده مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار می گیرد
تاریخ(Date) : 1389/8/24

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis III دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis III محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis III

نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis III B05D

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05D
توضيحات(Description) : Na+ 132 mEq/L + Ca++ 3.5 mEq/L + Mg++ 1.5 mEq/L + Cl- 102 mEq/L + Lactate 35 mEq/L+Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 38.60 g/L Dextrose+Water For Inj. Q.S.To 1000ml
محل دسترسي(Availability Site) : توسط شرکت دارویی سازنده مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار می گیرد
تاریخ(Date) :