داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Pentazocine   30 mg/ml, 1ml دسته N02AD01

طریقه مصرف دارو Pentazocine   30 mg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Pentazocine   30 mg/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Pentazocine   30 mg/ml, 1ml N02AD01 شک..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis I دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis I محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis I نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis I B05D شکل دارويي(Dosa..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis II ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis II دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis II محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis II نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis II B05D شکل دارويي(Dos..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis I ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Peritoneal Dialysis III دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis III محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis III نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis III B05D شکل دارويي(Do..

ادامه مطلب