داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 10ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 10ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 8.4%, 10ml نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 8.4%, 10ml B0..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml نام دارو (Drug Name): Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml M0..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 7.5%, 50ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 7.5%, 50ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 7.5%, 50ml نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 7.5%, 50ml B0..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 7.5%, 10ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 7.5%, 10ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 7.5%, 10ml نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 7.5%, 10ml B0..

ادامه مطلب