مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 10ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 10ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 8.4%, 10ml

نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 8.4%, 10ml B05XA02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05XA02
توضيحات(Description) : –
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1392/10/04

مشخصات دارو Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml M01AE01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION , SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AE01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود فهرست داروهای خاص
تاریخ(Date) : 1392/5/29

مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 7.5%, 50ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 7.5%, 50ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 7.5%, 50ml

نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 7.5%, 50ml B05XA02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05XA02
توضيحات(Description) : –
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1392/10/04

مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 7.5%, 10ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 7.5%, 10ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 7.5%, 10ml

نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 7.5%, 10ml B05XA02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05XA02
توضيحات(Description) : –
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1392/10/04