داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Dopamine Hydrochloride     40 mg/ml, 5ml دسته C01CA04

طریقه مصرف دارو Dopamine Hydrochloride     40 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Dopamine Hydrochloride     40 mg/ml, 5ml نام دارو (Drug Name): Dopamine Hydr..

ادامه مطلب