مشخصات دارو Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml دسته C01CA07

طریقه مصرف دارو Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml

نام دارو (Drug Name): Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml C01CA07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : C01CA07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Dobutamine (As HCL) 250 mg دسته C01CA07

طریقه مصرف دارو Dobutamine (As HCL) 250 mg محدودیت های مصرفی Dobutamine (As HCL) 250 mg

نام دارو (Drug Name): Dobutamine (As HCL) 250 mg C01CA07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : C01CA07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :