داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml دسته C01CA07

طریقه مصرف دارو Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml نام دارو (Drug Name): Dobutamine (As HCL)  12.5..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Dobutamine (As HCL) 250 mg دسته C01CA07

طریقه مصرف دارو Dobutamine (As HCL) 250 mg محدودیت های مصرفی Dobutamine (As HCL) 250 mg نام دارو (Drug Name): Dobutamine (As HCL) 250 mg C01C..

ادامه مطلب