مشخصات دارو Methadone Hydrochloride     5 mg/ml دسته N07BC02

طریقه مصرف دارو Methadone Hydrochloride     5 mg/ml محدودیت های مصرفی Methadone Hydrochloride     5 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Methadone Hydrochloride     5 mg/ml N07BC02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N07BC02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Milrinone   1 mg/ml, 10ml دسته C01CE02

طریقه مصرف دارو Milrinone   1 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Milrinone   1 mg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Milrinone   1 mg/ml, 10ml C01CE02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01CE02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :