مشخصات دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml دسته C01DA02

طریقه مصرف دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml C01DA02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01DA02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 10ml دسته C01DA02

طریقه مصرف دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Nitroglycerin 1 mg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Nitroglycerin 1 mg/ml, 10ml C01DA02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01DA02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Nevirapine 50 mg/ml دسته J05AG01

طریقه مصرف دارو Nevirapine 50 mg/ml محدودیت های مصرفی Nevirapine 50 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Nevirapine 50 mg/ml J05AG01

شکل دارويي(Dosage Form) : SUSPENSION
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AG01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :