مشخصات دارو Calcium Gluconate 2.5% دسته D11AX03

طریقه مصرف دارو Calcium Gluconate 2.5% محدودیت های مصرفی Calcium Gluconate 2.5%

نام دارو (Drug Name): Calcium Gluconate 2.5% D11AX03

شکل دارويي(Dosage Form) : GEL
راه مصرف(Route of Admin) : TOPICAL
دسته دارو(ATC Code) : D11AX03
توضيحات(Description) : به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهای با دسترسی خاص برای مصرف در حوادث ناشی از کار
تاریخ(Date) : 1390/07/05

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml

نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml B01AB05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB05
توضيحات(Description) : 30,000U anti-xa/3ml(multi dose)
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/09/21