داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml دسته M01AB15

طریقه مصرف دارو Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml محدودیت های مصرفی Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml نام دارو (Drug Name): Ketorolac Tromethamine 30 ..

ادامه مطلب