داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو propofol   20mg/ml, 50ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   20mg/ml, 50ml محدودیت های مصرفی propofol   20mg/ml, 50ml نام دارو (Drug Name): propofol   20mg/ml, 50ml N01AX10 شکل دارويي(Dosage ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Prostaglandin E2 دسته G02AB02

طریقه مصرف دارو Prostaglandin E2 محدودیت های مصرفی Prostaglandin E2 نام دارو (Drug Name): Prostaglandin E2 G02AB02 شکل دارويي(Dosage Form..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml دسته G02AB02

طریقه مصرف دارو Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml محدودیت های مصرفی Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml نام دارو (Drug Name): Prostaglandin E2 1..

ادامه مطلب