مشخصات دارو propofol   20mg/ml, 50ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   20mg/ml, 50ml محدودیت های مصرفی propofol   20mg/ml, 50ml

نام دارو (Drug Name): propofol   20mg/ml, 50ml N01AX10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX10
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Prostaglandin E2 دسته G02AB02

طریقه مصرف دارو Prostaglandin E2 محدودیت های مصرفی Prostaglandin E2

نام دارو (Drug Name): Prostaglandin E2 G02AB02

شکل دارويي(Dosage Form) : GEL
راه مصرف(Route of Admin) : VAGINAL
دسته دارو(ATC Code) : G02AB02
توضيحات(Description) : **(Dinoprostone)**
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهای با دسترسی خاص. فقط در بیمارستانها و داروخانه های منتخب و تحت نظارت توزیع می شود. با نسخه متخصص زنان و زایمان
تاریخ(Date) : 1389/10/25

مشخصات دارو Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml دسته G02AB02

طریقه مصرف دارو Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml محدودیت های مصرفی Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml

نام دارو (Drug Name): Prostaglandin E2 10 mg/ml, 0.5ml G02AB02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : G02AB02
توضيحات(Description) : **(Dinoprostone)**
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهای با دسترسی خاص. فقط در بیمارستانها و داروخانه های منتخب و تحت نظارت توزیع می شود. با نسخه متخصص زنان و زایمان
تاریخ(Date) : 1389/10/25