مشخصات دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   2g/250mg دسته J01CR05

طریقه مصرف دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   2g/250mg محدودیت های مصرفی Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   2g/250mg

نام دارو (Drug Name): Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   2g/250mg J01CR05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01CR05
توضيحات(Description) : Piperacillin (as Sodium ) 2g + Tazobactam (as Sodium ) 250mg
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Pipecuronium Bromide   4 mg دسته M03AC06

طریقه مصرف دارو Pipecuronium Bromide   4 mg محدودیت های مصرفی Pipecuronium Bromide   4 mg

نام دارو (Drug Name): Pipecuronium Bromide   4 mg M03AC06

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC06
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Piperacillin    1 g دسته J01CR05

طریقه مصرف دارو Piperacillin    1 g محدودیت های مصرفی Piperacillin    1 g

نام دارو (Drug Name): Piperacillin    1 g J01CR05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01CR05
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   4g/500mg دسته J01CR05

طریقه مصرف دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   4g/500mg محدودیت های مصرفی Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   4g/500mg

نام دارو (Drug Name): Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   4g/500mg J01CR05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01CR05
توضيحات(Description) : Piperacillin (as Sodium ) 4g + Tazobactam (as Sodium ) 500mg
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   3g/375mg دسته J01CR05

طریقه مصرف دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   3g/375mg محدودیت های مصرفی Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   3g/375mg

نام دارو (Drug Name): Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   3g/375mg J01CR05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01CR05
توضيحات(Description) : Piperacillin (as Sodium ) 3g + Tazobactam (as Sodium ) 375mg
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :