داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   2g/250mg دسته J01CR05

طریقه مصرف دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   2g/250mg محدودیت های مصرفی Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   2g/250mg نام دارو (Drug Name):..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Pipecuronium Bromide   4 mg دسته M03AC06

طریقه مصرف دارو Pipecuronium Bromide   4 mg محدودیت های مصرفی Pipecuronium Bromide   4 mg نام دارو (Drug Name): Pipecuronium Bromide   4 mg M03AC06 شک..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Piperacillin    1 g دسته J01CR05

طریقه مصرف دارو Piperacillin    1 g محدودیت های مصرفی Piperacillin    1 g نام دارو (Drug Name): Piperacillin    1 g J01CR05 شکل دارويي(Dosage Form) : INJEC..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   4g/500mg دسته J01CR05

طریقه مصرف دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   4g/500mg محدودیت های مصرفی Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   4g/500mg نام دارو (Drug Name):..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   3g/375mg دسته J01CR05

طریقه مصرف دارو Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   3g/375mg محدودیت های مصرفی Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium   3g/375mg نام دارو (Drug Name):..

ادامه مطلب