مشخصات دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)    2 g دسته J01DA11

طریقه مصرف دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)    2 g محدودیت های مصرفی Ceftazidime (As Pentahydrate)    2 g

نام دارو (Drug Name): Ceftazidime (As Pentahydrate)    2 g J01DA11

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DA11
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg دسته J01DA11

طریقه مصرف دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg محدودیت های مصرفی Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg

نام دارو (Drug Name): Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg J01DA11

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DA11
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)    1 g دسته J01DA11

طریقه مصرف دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)    1 g محدودیت های مصرفی Ceftazidime (As Pentahydrate)    1 g

نام دارو (Drug Name): Ceftazidime (As Pentahydrate)    1 g J01DA11

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DA11
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :