داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)    2 g دسته J01DA11

طریقه مصرف دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)    2 g محدودیت های مصرفی Ceftazidime (As Pentahydrate)    2 g نام دارو (Drug Name): Ceftazidime (As Pentahydrat..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg دسته J01DA11

طریقه مصرف دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg محدودیت های مصرفی Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg نام دارو (Drug Name): Ceftazidime (As Pe..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)    1 g دسته J01DA11

طریقه مصرف دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)    1 g محدودیت های مصرفی Ceftazidime (As Pentahydrate)    1 g نام دارو (Drug Name): Ceftazidime (As Pentahydrat..

ادامه مطلب