داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)   2 g دسته J01DA24

طریقه مصرف دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)   2 g محدودیت های مصرفی Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg دسته J01DA24

طریقه مصرف دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg محدودیت های مصرفی Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate) ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1 g دسته J01DA24

طریقه مصرف دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1 g محدودیت های مصرفی Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate) ..

ادامه مطلب