مشخصات دارو Ceftriaxone (As Sodium) 2 g دسته J01DD04

طریقه مصرف دارو Ceftriaxone (As Sodium) 2 g محدودیت های مصرفی Ceftriaxone (As Sodium) 2 g

نام دارو (Drug Name): Ceftriaxone (As Sodium) 2 g J01DD04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DD04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) :
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ceftriaxone (As Sodium) 1 g دسته J01DD04

طریقه مصرف دارو Ceftriaxone (As Sodium) 1 g محدودیت های مصرفی Ceftriaxone (As Sodium) 1 g

نام دارو (Drug Name): Ceftriaxone (As Sodium) 1 g J01DD04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DD04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) :
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ceftriaxone (As Sodium) 250 mg دسته J01DD04

طریقه مصرف دارو Ceftriaxone (As Sodium) 250 mg محدودیت های مصرفی Ceftriaxone (As Sodium) 250 mg

نام دارو (Drug Name): Ceftriaxone (As Sodium) 250 mg J01DD04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DD04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) :
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ceftriaxone (As Sodium) 500 mg دسته J01DD04

طریقه مصرف دارو Ceftriaxone (As Sodium) 500 mg محدودیت های مصرفی Ceftriaxone (As Sodium) 500 mg

نام دارو (Drug Name): Ceftriaxone (As Sodium) 500 mg J01DD04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DD04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) :
تاریخ(Date) :