داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ceftriaxone (As Sodium) 2 g دسته J01DD04

طریقه مصرف دارو Ceftriaxone (As Sodium) 2 g محدودیت های مصرفی Ceftriaxone (As Sodium) 2 g نام دارو (Drug Name): Ceftriaxone (As Sodium) 2 g J01D..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ceftriaxone (As Sodium) 1 g دسته J01DD04

طریقه مصرف دارو Ceftriaxone (As Sodium) 1 g محدودیت های مصرفی Ceftriaxone (As Sodium) 1 g نام دارو (Drug Name): Ceftriaxone (As Sodium) 1 g J01D..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ceftriaxone (As Sodium) 250 mg دسته J01DD04

طریقه مصرف دارو Ceftriaxone (As Sodium) 250 mg محدودیت های مصرفی Ceftriaxone (As Sodium) 250 mg نام دارو (Drug Name): Ceftriaxone (As Sodium) ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ceftriaxone (As Sodium) 500 mg دسته J01DD04

طریقه مصرف دارو Ceftriaxone (As Sodium) 500 mg محدودیت های مصرفی Ceftriaxone (As Sodium) 500 mg نام دارو (Drug Name): Ceftriaxone (As Sodium) ..

ادامه مطلب