مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml

نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml B05XA02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05XA02
توضيحات(Description) : –
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1392/10/04