داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Fluconazole 2 mg/ml , 200ml دسته J02AC01

طریقه مصرف دارو Fluconazole 2 mg/ml , 200ml محدودیت های مصرفی Fluconazole 2 mg/ml , 200ml نام دارو (Drug Name): Fluconazole 2 mg/ml , 200ml J02A..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml دسته J01GB03

طریقه مصرف دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml محدودیت های مصرفی Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml نام دارو (Drug Name): Gentamicin 0.8 mg/ml , 10..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Gentamicin 40 mg/ml, 1ml دسته J01GB03

طریقه مصرف دارو Gentamicin 40 mg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Gentamicin 40 mg/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Gentamicin 40 mg/ml, 1ml J01GB03 شکل داروي..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Gentamicin 40 mg/ml, 2ml دسته J01GB03

طریقه مصرف دارو Gentamicin 40 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Gentamicin 40 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Gentamicin 40 mg/ml, 2ml J01GB03 شکل داروي..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ibuprofen 10 mg/ml دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 10 mg/ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 10 mg/ml نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 10 mg/ml B05BA01 شکل دارويي(Dosage..

ادامه مطلب