مشخصات دارو Fluconazole 2 mg/ml , 200ml دسته J02AC01

طریقه مصرف دارو Fluconazole 2 mg/ml , 200ml محدودیت های مصرفی Fluconazole 2 mg/ml , 200ml

نام دارو (Drug Name): Fluconazole 2 mg/ml , 200ml J02AC01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J02AC01
توضيحات(Description) : به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/3/9

مشخصات دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml دسته J01GB03

طریقه مصرف دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml محدودیت های مصرفی Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml

نام دارو (Drug Name): Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml J01GB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01GB03
توضيحات(Description) : (As Sulfate) in sodium chloride 0.9% (premixed) به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/12/22

مشخصات دارو Gentamicin 40 mg/ml, 1ml دسته J01GB03

طریقه مصرف دارو Gentamicin 40 mg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Gentamicin 40 mg/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Gentamicin 40 mg/ml, 1ml J01GB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01GB03
توضيحات(Description) : **(As Sulfate)**
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/12/22

مشخصات دارو Gentamicin 40 mg/ml, 2ml دسته J01GB03

طریقه مصرف دارو Gentamicin 40 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Gentamicin 40 mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Gentamicin 40 mg/ml, 2ml J01GB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01GB03
توضيحات(Description) : **(As Sulfate)**
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/12/22

مشخصات دارو Ibuprofen 10 mg/ml دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 10 mg/ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 10 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 10 mg/ml B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : **(as Lysine)**
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود فهرست داروهای خاص
تاریخ(Date) : 1390/09/21