داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Fentanyle (As..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Fluconazole 2 mg/ml , 100ml دسته J02AC01

طریقه مصرف دارو Fluconazole 2 mg/ml , 100ml محدودیت های مصرفی Fluconazole 2 mg/ml , 100ml نام دارو (Drug Name): Fluconazole 2 mg/ml , 100ml J02A..

ادامه مطلب