مشخصات دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml N01AH01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Fluconazole 2 mg/ml , 100ml دسته J02AC01

طریقه مصرف دارو Fluconazole 2 mg/ml , 100ml محدودیت های مصرفی Fluconazole 2 mg/ml , 100ml

نام دارو (Drug Name): Fluconazole 2 mg/ml , 100ml J02AC01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J02AC01
توضيحات(Description) : به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/3/9