مشخصات دارو Voriconazole 200 mg دسته J02AG03

طریقه مصرف دارو Voriconazole 200 mg محدودیت های مصرفی Voriconazole 200 mg

نام دارو (Drug Name): Voriconazole 200 mg J02AG03

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J02AG03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط براي بيماران مبتلا به عفونت شديد قارچي در بخش پيوند، انکولوژي و عفوني (Invasive Fungal Infections)
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Voriconazole 200 mg دسته J02AG03

طریقه مصرف دارو Voriconazole 200 mg محدودیت های مصرفی Voriconazole 200 mg

نام دارو (Drug Name): Voriconazole 200 mg J02AG03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J02AG03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط براي بيماران مبتلا به عفونت شديد قارچي در بخش پيوند، انکولوژي و عفوني (Invasive Fungal Infections)
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Vancomycin (As Hydrochloride)    500 mg دسته A07AA09

طریقه مصرف دارو Vancomycin (As Hydrochloride)    500 mg محدودیت های مصرفی Vancomycin (As Hydrochloride)    500 mg

نام دارو (Drug Name): Vancomycin (As Hydrochloride)    500 mg A07AA09

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : A07AA09
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :