مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml

نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml B01AB05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB05
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :