مشخصات دارو Ethambutol/Isoniazid/Pirazinamide/Rifampin دسته J04AM06

طریقه مصرف دارو Ethambutol/Isoniazid/Pirazinamide/Rifampin محدودیت های مصرفی Ethambutol/Isoniazid/Pirazinamide/Rifampin

نام دارو (Drug Name): Ethambutol/Isoniazid/Pirazinamide/Rifampin J04AM06

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J04AM06
توضيحات(Description) : (Ethambutol 275mg+Isoniazid 75mg+Pirazinamide 400mg +Rifampin 150mg)
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml

نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml B01AB05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB05
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :