مشخصات دارو Ribavirin 200 mg دسته J05AB04

طریقه مصرف دارو Ribavirin 200 mg محدودیت های مصرفی Ribavirin 200 mg

نام دارو (Drug Name): Ribavirin 200 mg J05AB04

شکل دارويي(Dosage Form) : CAPSULE
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AB04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Reteplase   10.4 U دسته B01AD07

طریقه مصرف دارو Reteplase   10.4 U محدودیت های مصرفی Reteplase   10.4 U

نام دارو (Drug Name): Reteplase   10.4 U B01AD07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AD07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ribaverin 100 mg دسته J05AB04

طریقه مصرف دارو Ribaverin 100 mg محدودیت های مصرفی Ribaverin 100 mg

نام دارو (Drug Name): Ribaverin 100 mg J05AB04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AB04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :