داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ribavirin 200 mg دسته J05AB04

طریقه مصرف دارو Ribavirin 200 mg محدودیت های مصرفی Ribavirin 200 mg نام دارو (Drug Name): Ribavirin 200 mg J05AB04 شکل دارويي(Dosage Form) : CAPSULEراه مصرف..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Reteplase   10.4 U دسته B01AD07

طریقه مصرف دارو Reteplase   10.4 U محدودیت های مصرفی Reteplase   10.4 U نام دارو (Drug Name): Reteplase   10.4 U B01AD07 شکل دارويي(Dosage Form) : INJE..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ribaverin 100 mg دسته J05AB04

طریقه مصرف دارو Ribaverin 100 mg محدودیت های مصرفی Ribaverin 100 mg نام دارو (Drug Name): Ribaverin 100 mg J05AB04 شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTIONراه مص..

ادامه مطلب