داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Amiodarone Hydrochloride 150 mg/100ml دسته C01BD01

طریقه مصرف دارو Amiodarone Hydrochloride 150 mg/100ml محدودیت های مصرفی Amiodarone Hydrochloride 150 mg/100ml نام دارو (Drug Name): Amiodarone Hydrochlor..

ادامه مطلب